ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ - ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ  - ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΣΚΡΟΛΑΡΕΙ

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά Σοῦ. εὐλογημένη, Σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας Σου, ὅτι Σωτήρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΑΒΕΤΕ , ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΤΕ .......

Στο λυκόφως του 2017 , τό

ΞΕΝΟΝ ΤΟΚΟ ΙΔΩΝΤΕΣ - ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ !

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ !! ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ !!
Με καθυστέρηση μιας ημέρας από την προγραμματισμένη και προαναγγελθείσα ανάρτηση των Χριστουγέννων παραδίδουμε στην Αγάπη Σας ένα επίκαιρο θεολογικό άρθρο που είχε την καλοσύνη να μας στείλει ο θεοτοκόφιλος και πολυγραφότατος συγγραφέας - που έχουμε την τιμή να μας προλογίζει το υπο έκδοση βιβλίο μας "Συγχρονα Θαύματα των Χαιρετισμών της Παναγίας" - ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Δημήτριος Αθανασίου, τον οποίο για όλα θερμά ευχαριστούμε !!


«Ξένον τόκον ἰδόντες»: Θεολογικά παράλληλα στις ακολουθίες των Χριστουγέννων & του Ακάθιστου Ύμνου
Γεώργιος Κουννούσιης, Δρ. Θεολογίας, Κοινωνιολόγος
Στην ακολουθία των Χριστουγέννων εντύπωση κάνουν οι στίχοι του Κοντακίου της εορτής, έργο του περίφημου υμνογράφου Ρωμανού του Μελωδού: «Ἡ Παρθένος σήμερον, τόν Ὑπερούσιον τίκτει, καί ἡ γῆ τό Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει. Ἄγγελοι, μετά Ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δε, μετά ἀστέρος ὁδοιποροῦσι˙ δι’ ἡμᾶς γἀρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρό αἰώνων Θεός»[1].

Η εορτή των Χριστουγέννων ιστορικά καθιερώθηκε στο χριστιανικό εορτολόγιο τον Δ΄ αιώνα μ.Χ. και στη λειτουργική της διαμόρφωση επέδρασε η προγενέστερη εορτή του Πάσχα. Οι Πατέρες της Εκκλησίας, ιδίως κατά την προεόρτια περίοδο της εορτής των Χριστουγέννων, έδωσαν τα στοιχεία εκείνα ώστε οι δύο μεγάλες εορτές του χριστιανικού εορτολογίου να έχουν κοινή μορφή ακολουθιών. Ακόμη και η προπαρασκευαστική νηστεία των Χριστουγέννων απέκτησε κατά τον Ζ΄ αιώνα μ.Χ. την τεσσαρακονθήμερο διάρκειά της ελκυόμενη από το πρότυπο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής[2].Παρόλα αυτά στην υμνολογία της Εκκλησίας μας ένα άλλο Κοντάκιο, αυτή τη φορά κατά την προεόρτιο περίοδο της εορτής του Πάσχα, επηρεάστηκε από την εορτή των Χριστουγέννων. Το Κοντάκιο αυτό είναι ο πολύ γνωστός και αγαπητός στους Χριστιανούς Ακάθιστος Ύμνος, έργο πιθανόν και αυτό του Ρωμανού του Μελωδού. Ουσιαστικά ο Ακάθιστος Ύμνος είναι το κοντάκιο της εορτής του Ευαγγελισμού με κύριο του θέμα το μυστήριο της σαρκώσεως του Λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού. Στους εικοσιτέσσερις (24) οίκους που έχουν αλφαβητική ακροστιχίδα παρουσιάζεται με πανέμορφο τρόπο στο πρώτο μισό το ιστορικό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Γεννήσεως του Θεανθρώπου και στο δεύτερο μισό ακολουθεί η θεολογική επεξεργασία του μυστηρίου της Σαρκώσεως[3].

Ιδίως η Β΄ και η Γ΄ Στάση των Χαιρετισμών[4] επικεντρώνονται στους στίχους του Κοντακίου των Χριστουγέννων: οι Ποιμένες δοξολογούν την ‘’ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν’’, οι Μάγοι ακολουθούν τον ‘’θεοδρόμον Ἀστέρα’’, φθάνουν τον ‘’ἄφθαστον’’ και όταν τον αντικρίζουν χαίρονται, αφού στο πρόσωπό του αντιλαμβάνονται ‘’τόν πλάσαντα χειρί τούς ἀνθρώπους’’. Τον κατανοούν ως Δεσπότη, ο οποίος ‘’δούλου ἔλαβεν μορφήν’’ και σπεύδουν να του προσφέρουν τα πολύτιμά τους δώρα. Ακολούθως, οι Μάγοι εκπληρώνοντας τις Προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης[5], γίνονται ‘’κήρυκες θεοφόροι’’, οι οποίοι επιστρέφοντας στη Βαβυλώνα κήρυξαν ‘’τόν Χριστόν ἅπασιν’’[6], αφήνοντας παράλληλα τον Ηρώδη που τους ανέμενε στα κρύα του λουτρού[7].

Ο ‘’ὑπερούσιος’’ που γεννήθηκε από την Παρθένο ‘’νέαν ἔδειξεν κτίσιν’’ και ‘’τῷ ἀπροσίτῳ προσάγει’’ στη γη με τον ‘’ξένον τόκον’’ που έγινε φανερός, τόσο στους αγγέλους, όσο και στους ανθρώπους, ούτως ώστε να ‘’ξενωθούν τοῦ κόσμου’’ και να στρέψουν ‘’τόν νοῦν εἰς οὐρανόν’’. Ήταν τέτοιο το μεγαλείο του θαύματος αυτού του ‘’ξένου τόκου’’ ώστε ‘’πᾶσα φύσις ἀγγέλων, κατεπλάγη τό μέγα τῆς σῆς ἐνανθρωπήσεως ἔργον’’. Ήταν τόσο μεγάλο το μυστήριο, δηλαδή, που ούτε ακόμη και οι Άγγελοι, οι υπηρέτες του Θεού, δεν γνώριζαν και φυσικά δεν κατανοούσαν. Ο ‘’ὑψηλός και ἀπρόσιτος Θεός ἐπί γῆς ἐφάνη ταπεινός ἄνθρωπος’’, ο οποίος ήρθε στον κόσμο με σκοπό ‘’ἐλκῦσαι πρός τό ὕψος’’ τους ανθρώπους. Ο ‘’πρό αἰώνων Θεός’’ έγινε προσιτός άνθρωπος που συνδιαλέγεται με τους ανθρώπους και ακούει τα προβλήματά τους. Παράλληλα, η Θεοτόκος παρά τον τόκο του Υιού της, παραμένει Παρθένος, αφήνοντας έτσι τους ‘’πολυφθόγγους ῥήτορας, ὡς ἰχθύας ἀφώνους’’, ενώ οι πιστοί Χριστιανοί απλά ‘’τό μυστήριον θαυμάζοντες’’ προσκυνούν τον ‘’ἀπερίγραπτο Λόγο’’, ο οποίος με ‘’συγκατάβαση θεϊκή’’ ‘’σάρξ ἐγένετο’’[8].

Για ποια αιτία, όμως, έγινε ο Θεός άνθρωπος; Επειδή ‘’σῶσαι θέλων τόν κόσμον, ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ, πρός τοῦτον αὐτεπάγγελτος ἧλθε’’. Επομένως, η αιτία της Ενανθρωπήσεως του Χριστού ήταν η σωτηρία του ανθρώπου, αλλά και του κόσμου ολάκαιρου[9]. Σύμφωνα με τον άγιο Γρηγόριο Νύσσης, το έργο αυτό άρμοζε μόνο στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο οποίος έδωσε τη ζωή εξαρχής και ήταν δυνατόν και πρέπον να ανακαλέσει και σώσει τον διαπεσόντα άνθρωπο[10], καθώς και τη κτίση που ‘’συστενάζει καί συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν’’[11].

Συνεπώς, ο Υιός και Λόγος του Θεού ‘’δι’ ἡμᾶς γάρ ἐγεννήθη’’, επειδή ιδιαίτερο γνώρισμα της θείας φύσεως είναι η φιλανθρωπία. Και αφού ‘’αὐτεπάγγελτος ἧλθε’’ κάλεσε ‘’ὁμοίῳ γάρ τό ὅμοιον’’ με απώτερο σκοπό τον αγιασμό του. Όλ’ αυτά πραγματοποιήθηκαν «διότι είχε ανάγκη η ασθενήσασα ανθρώπινη φύση από θεράποντα ιατρό, επειδή είχε ανάγκη ο καταπεσών άνθρωπος από ανορθωτή, επειδή είχε ανάγκη του ζωοποιού αυτός που έχασε τη ζωή. Είχε ανάγκη να επαναφερθεί στο αγαθό αυτός που αποσπάστηκε από τη συμμετοχή στην αγαθότητα. Επειδή χρειαζόταν την παρουσία του φωτός, αυτός που φυλακίστηκε στο σκοτάδι. Διότι ζητούσε τον λυτρωτή ο αιχμάλωτος, το συναγωνιστή ο δεσμώτης, τον ελευθερωτή αυτός που ήταν κάτω από το ζυγό της δουλείας»[12].

Οι Χριστιανοί σε αντίθεση με τους Εθνικούς ειδωλολάτρες ‘’οὐκ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρά τόν Κτίσαντα’’[13], και γι’ αυτό το λόγο η Εκκλησία αντικατέστησε την λατρεία του Ήλιου για το χειμερινό ηλιοστάσιο με την εορτή των Χριστουγέννων καθιερώνοντάς την ακριβώς την ίδια μέρα, δηλαδή στις 25 Δεκεμβρίου. «Τα Χριστούγεννα έτσι έγιναν η κορωνίδα όλης της νοσταλγίας της ανθρωπότητας και η άσβεστη δίψα της για νόημα και καλοσύνη, και η αρχή μιας νέας θρησκευτικής εποχής στην οποία η λατρεία μεταφέρεται από τη φύση και τις τυφλές δυνάμεις στον Ένα που βρίσκεται υπεράνω της φύσεως κι όταν ακόμη καθρεφτίζεται μέσα της, και που ο Ίδιος είναι η πηγή, το περιεχόμενο και ο σκοπός όλης της ζωής. Η φυσική θρησκεία – η λατρεία της δημιουργίας και όχι του Δημιουργού – ανατράπηκε έτσι εκ των ένδον»[14].

Ο Υιός του Πατρός ‘’Θεός ὤν τέλειος, Ἄνθρωπος τέλειος γίνεται, καί ἐπιτελεῖται τό πάντων καινῶν καινότατον, τό μόνον καινόν ὑπό τον ἥλιον’’[15], όπως μας αναφέρουν οι Πατέρες της Εκκλησίας. Στο πρόσωπο του βρέφους του σπηλαίου της Βηθλεέμ όσοι πήγαν πρώτοι να προσκυνήσουν, οι Ποιμένες, οι Μάγοι καθώς και οι Άγγελοι, είδαν ‘’Εκείνον που ήταν και πρωταρχικός Ποιητής του κόσμου και του χρόνου, αλλά και Εκείνον που επ’ εσχάτων των ημερών ήλθε και εσαρκώθη και θα ξαναέλθει στη συντέλεια των αιώνων, δηλαδή τον Δημιουργόν και τον Καινουργόν και Σωτήρα όλου του κόσμου και όλου του γένους των ανθρώπων. Είδαν το πρόσωπο του Ιησού, τον προφητευόμενον και αναγγελλόμενον από τον Θεόν Σωτήρα, την ‘’προσδοκία όλων των Εθνών’’ (Γεν. 49,10), τον απεσταλμένον από τον Θεό, τον Μεσσία-Χριστό»[16].

‘’Ἄγνωστον μυστήριον’’ ονομάζει ο υμνωδός τη Γέννηση του Χριστού, ότι δηλαδή γεννήθηκε σαν άνθρωπος, όχι κάποιος προφήτης ή κάποιος άγγελος, αλλά ο ίδιος ο Θεός[17]. Μέσα από τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας ο κάθε πιστός Χριστιανός έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει «αυτό το βαθύ μυστήριο του κόσμου και καθετί που αποκαλύπτεται στους αγίους, στα παιδιά και στους ποιητές»[18].

Κλείνω το παρόν κείμενο με τα λόγια ενός κατεξοχήν μύστη της Ορθοδόξου παραδόσεως και ταπεινού υπηρέτη του αναλογίου, καθώς και της αγιογραφικής τέχνης που με απλότητα, αλλά συνάμα και με σοβαρότητα ερμήνευσε κάποτε το μυστήριο της Ενανθρωπήσεως του Θεού Λόγου: «το λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος δεν μπορούσε να βγη μόνος του από την τυφλομάρα που έπαθε, ζώντας δίχως τη γνώση του Θεού, κατέβηκε στη γη ο ίδιος ο Θεός, και πήρε κορμί σαν το δικό μας κ’ έγινε άνθρωπος ίδιος με μας, για να μας βγάλει από την ψευτιά, και να μας γλυτώσει από τον πνευματικό θάνατο, δηλαδή τον πραγματικό θάνατο… Λοιπόν, ήρθε στον κόσμο ο Χριστός για να μας φέρει πάλι τη γνώση του Θεού, που την είχε χάσει ο άνθρωπος. Κι η γνώση του Θεού είναι η αιώνια ζωή»[19]. Και συνεχίζοντας σε άλλη ευκαιρία τη σκέψη του αναφέρει: «Και γιατί κατέβηκε ο Θεός ανάμεσά μας; Κατέβηκε ο Θεός σ’ εμάς, επειδή εμείς δεν ανεβαίναμε προς Εκείνον, γιατί η σαρκική φύση μας είναι βαρειά κι’ αμαρτωλή, βαρημένη από το προπατορικό αμάρτημα. Λοιπόν, για να μας σώση από το σκοτάδι της αμαρτίας, ήτανε ανάγκη να μπη μέσα σ’ ανθρώπινο σώμα, ο ‘’αχώρητος’’»[20].


[1] Κοντάκιο εορτής Χριστουγέννων, Μηναίον του Δεκεμβρίου, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 1996, σελ. 217.
[2] Φουντούλη Ι., Λογική Λατρεία, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 19973, σελ. 328-335.
[3] Φουντούλη Ι., Λογική Λατρεία, ό.π., σελ. 63-71.
[4] Όσα αναφέρονται στην Ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου βλ. Ωρολόγιο το Μέγα, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι 200717, σελ. 533-537.
[5] Ψαλμ. 7, 10-11˙ Ησ. 55,5.
[6] Παπαθανασίου Θ., Με την ψυχή στα πόδια. Από το μνήμα το καινό στους δρόμους του κόσμου, Ἐν πλῷ, Αθήνα 2007, σελ. 97-102.
[7] Μθ. 2, 7-12.
[8] Ιω. 1, 14.
[9] Φλορόφσκυ π. Γ., Δημιουργία και Απολύτρωση, (μτφρ. Πάλλη Π.), Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1983, σελ. 184: «Ο σκοπός και το αποτέλεσμα της Σαρκώσεως ορίστηκαν με ακρίβεια ως η Λύτρωση του ανθρώπου και η αποκατάστασή του στην αρχέγονη κατάσταση που καταστράφηκε από την πτώση και την αμαρτία. Η αμαρτία του κόσμου καταργήθηκε και απαλείφθηκε από τον Ενανθρωπήσαντα, και Αυτός μόνο, που ήταν Θεός και άνθρωπος, μπορούσε να το κάνει αυτό».
[10] Γρηγορίου Νύσσης, Λόγος Κατηχητικός ο Μέγας, PG 45, 40C.
[11] Ρωμ. 8,22.
[12] Γρηγορίου Νύσσης, Λόγος Κατηχητικός ο Μέγας, PG 45, 48ΑΒ.
[13] Ειρμός Ωδής Ζ΄ Κανόνα Ακάθιστου Ύμνου, Ωρολόγιο το Μέγα, ό.π., σελ. 526.
[14] Σμέμαν π. Α., Εορτολόγιο. Ετήσιος Εκκλησιαστικός κύκλος, (μτφρ. Ροηλίδη Ι.), Ακρίτας, Αθήνα 20052, σελ. 53-57.
[15] Ιωάννου Δαμασκηνού, Έκδοσις ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως 45, PG 94, 984. Μάξιμου Ομολογητού, Προς Θαλάσσιον περί διαφόρων απόρων 60, PG 90, 1136.
[16] Γιέφτιτς Α., (πρώην Επισκόπου Ζαχουμίου και Ερζεγοβίνης), Χριστός η Χώρα των Ζώντων, Ίνδικτος, Αθήναι 2007, σελ. 68-69.
[17] Θεοτοκίον Δ΄ ήχου, Μεγάλου Εσπερινού Σαββάτου, Παρακλητική, Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα 20045, σελ. 173: «Τό ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον καί ἀγγέλοις ἄγνωστον μυστήριον διά σοῦ, Θεοτόκε τοῖς ἐπί γῆς πεφανέρωται. Θεός ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει σαρκώμενος και σταυρόν ἑκουσίως ὑπέρ ἡμῶν καταδεξάμενος».
[18] Σμέμαν π. Α., Εορτολόγιο, ό.π., σελ. 64.
[19] Κόντογλου Φ., Χριστού Γέννησις. Το φοβερόν Μυστήριον, Αρμός, Αθήνα 2001, σελ. 18-19.
[20] Κόντογλου Φ., Χριστού Γέννησις, ό.π., σελ. 51-52.
Πηγη :pemptousia.gr

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

ΤΡΙΑ "ΤΥΧΑΙΑ" ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΟ "ΤΥΠΩΘΗΤΩ" !!!


Λένε οι Γέροντες ότι ο Θεός, σε εμάς τους αμαρτωλούς , φανερώνει το θέλημα Του μέσα από φαινομενικά τυχαία γεγονότα και μέσα από την συναναστροφή μας με απλούς καθημερινούς ανθρώπους !!
Μία αλληλουχία τριών τέτοιων «τυχαίων» γεγονότων θα καταθέσουμε σήμερα στην αγάπη σας, γεγονότων που μας βήθησαν να καταλάβουμε ότι είναι πλέον θέλημα Θεού η εκτύπωση ενός βιβλίου με τα σύγχρονα θαύματα των Χαιρετισμών !!
Όπως γνωρίζετε όλοι εσείς που επισκέπτεστε το Ιστολόγιο των Χαιρετισμών πρίν ενάμιση περίπου μήνα είχαμε την χαρά να μιλήσουμε μετά από πρόσκληση του πατρος Κυριλλου Κεφαλοπουλου στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού στα Πατήσια για τα σύγχρονα θαύματα των Χαιρετισμών
Μετά λοιπόν από την ομιλία αυτή , λάβαμε τηλεφώνημα από τον αγαπημένο μας αδελφό κο Νώντα Σκοπετέα, ο οποίος αφού μας ρώτησε για το πως πήγε η ομιλία, μας ξάφνιασε ευχάριστα λέγοντας μας τα εξής !
« Αδελφέ μου , βλέπω ότι με την Χάρη του Αγίου Θεού έχουν μαζευτεί στο Ιστολόγιο σας πολλά θαύματα !
Τι λέτε δεν είναι καιρός να εκδοθεί ένα βιβλίο, ώστε και αυτοί που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή λόγω ηλικίας δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες , να μπορέσουν να ωφεληθούν από την ανάγνωση αυτών των θαυμάτων ; »
Δεν σας κρύβουμε ότι είχαμε κάποιες φορές συζητήσει με τους αδελφούς μας βαστάζους για το ενδεχόμενο αυτό, αλλά τα έξοδα ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι για εμάς απαγορευτικά και ούτε φυσικά θέλαμε να προτείνουμε στις αγαθές ψυχές που έχουν χρόνια τώρα αναλάβει τα έξοδα για την εκτύπωση σχεδόν 300.000 τευχιδίων με τους Χαιρετισμούς της Παναγίας μας ,που δωρεάν μοιράζονται σε όλη την Ελλάδα κι όχι μόνο, να επωμιστούν επιπρόσθετα έξοδα !
Δεν είχε περάσει ούτε μία εβδομάδα από το τηλεφώνημα αυτό και δεχθήκαμε τηλεφώνημα από τον πάπα Γιάννη, για να μας ενημερώσει ότι του πήγαν τα πνευματικά του παιδιά το δέμα με τα τευχίδια των Χαιρετισμών και τις πλαστικοποιημένες Εικόνες που παρέλαβαν από την αποθήκη μας !
Αφού μας ευχαρίστησε μας ξάφνιασε για δεύτερη φορά λέγοντας μας
«Ευλογημένες ψυχές !! ‘Ενα λογισμό μου θέλω να σας τον πω !! Εγώ δεν ξέρω από ιντερνετ και τετοια !! Αλλά μου έφεραν τα πνευματικοπαίδια μου την περασμένη βδομάδα τυπωμένα σε χαρτί μερικά από τα θαύματα που έχετε γράψει !
Πω πω πόσο όμορφα ήταν !!
Και την Κυριακή μίλησα για ένα από αυτά στο κήρυγμα και είδα τον κόσμο να ενθουσιάζεται και μετά να έρχονται μόνοι τους οι ενορίτες μου να μου ζητάνε αν αν έχω να τους δώσω Χαιρετισμούς !
Και σκέφτηκα τότε πόσο θα ωφελούσε αυτές τις ψυχούλες αν υπήρχε ένα βιβλίο με όλα αυτά τα θαύματα !
Πόσο θα τις παρακινούσε να διάβαζαν καθημερινά τους Χαιρετισμούς της Παναγίας μας !!
Και έτσι απλά σας το λέω ! Αν μπορέσετε κάποια στιγμή να τα τυπώσετε ! Και σε φωτοτυπίες να τα είχαμε να τα μοιράζουμε και αυτό πολύ θα ωφελούσε !! »
Λέμε δεν μπορεί να είναι τυχαίο για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες να ακούμε την προτροπή να τυπώσουμε τα θαύματα των Χαιρετισμών !!
Και μάλιστα από χείλη Ιερέως !!
Όταν πλέον λάβαμε μετά από μερικές μέρες και το email του Εκπαιδευτικού από την Φωκίδα, το οποίο με την άδεια του θα παραθέσουμε αμέσως στην αγάπη σας, δεν είχαμε πλέον την παραμικρή αμφιβολία ότι είναι πλέον θέλημα Θεού να τυπωθούν τα σύγχρονα θαύματα των Χαιρετισμών !!
Διαβάστε και μόνοι σας και πείτε μας αν είχαμε άδικο !
Aδερφοί μας Βαστάζοι και Βαστάζες της Θεοτόκου καλησπέρα...
Με αυτό το e mail θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ για την όμορφη ιστοσελίδα που εχετε σχετικά με τα θαυμάσια της Παναγίας μας μέσω των Χαιρετισμών της (που σωστά τονίζετε αρκετές φορές ότι η προσευχή αυτή είναι ΚΥΡΙΩΣ δοξολογική και όχι με αιτήματα, εκτός αν εξαιρέσει στο τέλος που ζητάμε να μας γλυτώσει απο τα αιώνια βάσανα της κόλασης η Παναγία μας-(και ποιος δεν θέλει άλλωστε;) οπότε δεν πρέπει να την βλέπουμε συμφεροντολογικά - να πούμε δηλαδή θα διαβάσω τόσες φορες τους Χαιρετισμούς για να μου κάνει η Παναγία ένα θαύμα). Και βέβαια αυτό,η απαγγελία δηλαδή των Χαιρετισμών, όπως πάλι πολύ σωστά επισημαίνετε αρκετές φορές ως τώρα, όπως και κάθε πνευματικό έργο, πρέπει να γίνεται με την ευλογία του πνευματικού μας. Ακούγοντας χτές και σήμερα την ομιλία σχετικά με τα θαυμάσια των Χαιρετισμών στο youtube και μου γεννήθηκε ο λογισμός μήπως αυτά όλα, και τα ακόμα περισσότερα που αναφέρονται κατα καιρούς στο ιστολόγιο, θα μπορούσαν να γίνουν βιβλίο... Δηλαδή απο το ένα μέρος του βιβλίου τα θαύματα της Παναγίας των Χαιρετισμών και απο το άλλο οι Χαιρετισμοί... Πιστεύω θα ήταν κάτι το πρωτότυπο σαν θεματολογία στα εκκλησιαστικά συγγράμματα αλλά ταυτόχρονα και πολύ πολύ ωφέλιμο... Δεν ξέρω βέβαια τη διαδικασία για να γίνει αυτό, ούτε και γνωρίζω το κόστος...Απλά μια ιδέα καταθέτω που μου γεννηθηκε, ακούγοντας την σχετική ομιλία στο youtube και εσείς κρίνετε με βάση την φώτιση που θα δώσει η Υπέραγνη Μαρία, η Μητέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού... Σας ευχαριστώ, η Παναγία και όλοι οι άγιοι μαζί σας...
Ε.
Μετά κι' απ' αυτήν την τρίτη “τυχαία” παραίνεση είχαμε όλοι μας στερρή την πεποίθηση ότι το βιβλίο αυτό θα έπρεπε να τυπωθεί !!
Βέβαια το πρόβλημα παρέμενε !!
Θαύματα πολλά και μάλιστα σύγχρονα των Χαιρετισμών για να γεμίσουν ένα βιβλίο υπάρχουν !!
Λεφτά για να τυπωθεί που θα βρεθούν ;
Και τότε ήταν αδελφοί που απτή αισθανθήκαμε για πολλοστή φορά την Πρόνοια της Παναγίας μας !
Και μάλιστα με δύο θαυμαστές παρεμβάσεις Της !!
Σας αναφέρουμε την πρώτη !!
Ο καλός αδελφός , που ανέλαβε πριν ένα μόλις μήνα την εκτύπωση των 45.000 τευχιδίων που ήδη μοιράζονται και απλά διαφοροποιούνται από όσα ήδη ξέρατε στο ότι έχουν στο εξώφυλλο την ευχή η Θεοτόκος μας να διαφυλάττει το άβατον του Αγίου Όρους, ακούγοντας αυτές τις τρεις απανωτές παραινέσεις μας είπε !!
« Με την Χάρη της Μάνας μας εγώ και οι αδελφοί που αναλάβαμε την έκδοση αυτών των 45.000 τευχιδίων θα αναλάβουμε όλα τα έξοδα για την έκδοση αυτού του βιβλίου !!
Και θα σας πρότεινα μάλιστα αυτό το βιβλίο να μην το δίνετε δωρέαν όπως τους Χαιρετισμούς, αλλά με ένα λογικό αντίτιμο, ώστε από τα κέρδη που θα προκύψουν να χρηματοδοτηθούν τόσο τα τυπογραφικά έξοδα των επόμενων εκδόσεων των δωρεάν τευχιδίων των Χαιρετισμών όσο και τα έξοδα για την δωρεάν αποστολή τους σε όλη την Ελλάδα !!
Έτσι θα αποκτηθεί η οικονομική ανεξαρτησία αυτού του εγχειρήματος σας και με τον τρόπο αυτό δεν θα εξαρτάστε από την γενναιοδωρία ενός ή δύο δωρητών, αλλά θα μπορέσει να υπάρχει μία συνεχή ροή αποστολής δωρεάν τευχιδίων Χαιρετισμών σε όλη την Ελλάδα !! »
Επομένως με την πρώτη αυτή παρέμβαση της Παναγίας μας λύθηκε το μεγαλύτερο μας πρόβλημα !!
Το οικονομικό !!
Η δεύτερη όμως “παρέμβαση” της Παναγίας μας υπήρξε καταλυτική ώστε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την έκδοση του βιβλίου αυτού, και ήταν εξάλλου κι ο λόγος που για μέρες δεν επικοινωνήσαμε μαζί σας, μιας και συγκεντρώσαμε το υλικό και το στείλαμε στον Εκδότη για την επιμέλεια και την φωτοστοιχειοθεσία !
Πάνω από 230 σελίδες υπολογίζεται ότι θα είναι το βιβλίο αυτό με μερικά μόνο από τα σύγχρονα θαύματα των Χαιρετισμών !!
Πολλά από αυτά υπάρχουν ήδη στο Ιστολόγιο !!
Η Παναγία μας όμως θέλησε με την δεύτερη παρέμβαση Της , μέσα από ένα email αρχικά και την τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον αποστολέα που ακολούθησε στην συνέχεια, να μας αφήσει ενεούς με ένα πραγματικά ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΘΑΥΜΑ των Χαιρετισμών Της και το οποίο φυσικά και το περιλάβαμε στο βιβλίο που από τα τέλη του επόμενου μήνα, δηλαδή τέλη Ιανουαρίου θα βρίσκεται σε πολλά κεντρικά Εκκλησιαστικά Βιβλιοπωλεία των Αθηνών και άλλων πόλεων , και φυσικά θα διατίθεται και από το Ιστολόγιο των Χαιρετισμών !!
Σκεφτήκαμε να μην σας το κοινολογήσουμε ακόμη στο Ιστολόγιο, ώστε να έχετε έναν ακόμη πρόσθετο λόγο να αγοράσετε αυτό το βιβλίο με τα σύγχρονα θαύματα των Χαιρετισμών και να συμβάλλετε έτσι όλες κι όλοι σας ώστε να συνεχιστεί αυτή η όμορφη Ιεραποστολική προσπάθεια και να μην υπάρχει σε μερικά χρόνια κανένας αδελφός μας που να μην έχει λάβει ΔΩΡΕΑΝ το καλαίσθητο τευχίδιο με τους Χαιρετισμούς της Παναγίας μας !!