ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ - ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ  - ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΣΚΡΟΛΑΡΕΙ

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά Σοῦ. εὐλογημένη, Σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας Σου, ὅτι Σωτήρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παρασκευή σήμερα , 22 Μαρτίου 2019 , και στους Ιερούς Ναους θα ακούσουμε την Δευτερη Στάση των Χαιρετισμών της Θεοτοκου

Παραδίδουμε το Πρωτοτυπο Κειμενο των Χαιρετισμων και την αποδοση του στα Νεα Ελληνικα , για τους έξι Οίκους που θα ακούσουμε σήμερα, και οι οποίοι ξεκινούν με τα γράμματα Η -Θ - Ι -Κ - Λ και Μ

Την επόμενη Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 θα αναρτήσουμε ομοίως το Πρωτοτυπο Κειμενο της Ακολουθιας των Χαιρετισμων και την αποδοση στα Νεα Ελληνικα για τους Οικους της Τρίτης Στάσης.

Ευχόμαστε η Χάρις του Τριαδικού Θεού δια της Υπεραγίας Θεοτόκου να είναι μαζί σας !

Αμήν ! Γένοιτο !                      


                            ΔΕΥΤΕΡΗ  ΣΤΑΣΗ

                                           
                                          Η


κουσαν οἱ Ποιμένες, τῶν Ἀγγέλων ὑμνούντων, τὴν ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν· καὶ δραμόντες ὡς πρὸς ποιμένα, θεωροῦσι τοῦτον ὡς ἀμνὸν ἄμωμον, ἐν τῇ γαστρὶ Μαρίας βοσκηθέντα, ἣν ὑμνοῦντες, εἶπον·
Χαῖρε, ἀμνοῦ καὶ ποιμένος Μήτηρ· χαῖρε, αὐλὴ λογικῶν προβάτων.
Χαῖρε, ἀοράτων ἐχθρῶν ἀμυντήριον· χαῖρε, Παραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον.
Χαῖρε, ὅτι τὰ οὐράνια συναγάλλεται τῇ γῇ· χαῖρε, ὅτι τὰ ἐπίγεια συγχορεύει οὐρανοῖς.
Χαῖρε, τῶν Ἀποστόλων τὸ ἀσίγητον στόμα· χαῖρε, τῶν Ἀθλοφόρων τὸ ἀνίκητον θάρσος.
Χαῖρε, στεῤῥὸν τῆς Πίστεως ἔρεισμα· χαῖρε, λαμπρὸν τῆς χάριτος γνώρισμα.
Χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐγυμνώθη ὁ ᾍδης· χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐνεδύθημεν δόξαν.

                             Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Οι βοσκοί (που ήταν κοντα στο σπήλαιο , όταν γεννήθηκε  ο Κύριος) άκουσαν τους Αγγέλους να υμνούν το γεγονός, ότι ο Χριστός παρουσιάστηκε (εις την γην) με ανθρώπινη σάρκα. Και ενώ έσπευσαν προς Αυτόν, με της σκέψη ότι θα Τον έβλεπαν ως Ποιμένα (ως Ηγέτη, δηλαδή, με όλη τη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια Του), εν τούτοις βλέπουν Αυτόν ως άμωμον πρόβατο (κατάλληλο δια θυσία), το οποίον είχε τραφεί  μέσα εις την κοιλία της Μαρίας. Υμνώντας  δε αυτήν, της είπαν

Χαίρε, συ, που είσαι Μήτηρ Εκείνου, ο Οποίος είναι και Αμνός (ως άνθρωπος) και Ποιμήν (ως Θεός) χαίρε, συ, που είσαι η μάνδρα των λογικών προβάτων (δηλαδή των πιστών). 

Χαίρε, συ, που είσαι το όπλον, δια του οποίου αμυνόμεθα κατά των αοράτων εχθρών (Δαιμόνων) χαίρε, συ, που είσαι το κλειδί, δια του οποίου ανοίγονται οι θύρες του Παραδείσου.

Χαίρε, διότι εξ αιτίας σου τα ουράνια αγάλλονται μαζί με την γην χαίρε, διότι εξ αιτίας σου τα επίγεια πανηγυρίζουν μαζί με τους ουρανούς.

Χαίρε, συ, που είσαι το αδιάκοπο κήρυγμα των αποστόλων (οι οποίοι συνεχώς ομιλούν  δια τον από Εσένα σαρκωθέντα Θεό) χαίρε, συ, που εμπνέεις εις τους μάρτυρες (της Πίστεως) ακατάβλητο  θάρρος.

Χαίρε, συ, που είσαι το ασάλευτο βάθρον της Πίστεως χαίρε, συ, εις το πρόσωπον της οποίας γνωρίσαμεν την λαμπρότητα της χάριτος ( του Θεού).

Χαίρε, συ, μέσω της οποίας εγυμνώθη ο άδης (από την εξουσία του) χαίρε, σύ, μέσω της οποίας εμείς περιβλήθηκαμε (ουράνιο) δόξαν. 

                       Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.Θ

Θεοδρόμον Ἀστέρα, θεωρήσαντες Μάγοι, τῇ τούτου ἠκολούθησαν αἴγλῃ· καὶ ὡς λύχνον κρατοῦντες αὐτόν, δι᾿ αὐτοῦ ἠρεύνων κραταιὸν Ἄνακτα· καὶ φθάσαντες τὸν ἄφθαστον, ἐχάρησαν, αὐτῷ βοῶντες·
                                    Ἀλληλούϊα. 


Όταν οι μάγοι είδαν τον αστέρα, ο οποίος έδειχνε τον δρόμο που έφερε προς τον (γεννηθέντα) Θεό, ακολούθησαν την λάμψη του. Έχοντες δε αυτόν ως λύχνο (που τους έδειχνε τον δρόμο), ερευνούσαν με αυτόν να βρουν  τον (νεογέννητο)  ισχυρό Βασιλέα. Αφού δε έφθασαν τοπικώς πλησίον Εκείνου, που (ως Θεός) είναι άφθαστος και απλησίαστος, γέμισαν από χαράν και είπαν για Αυτόν:  

                            Αινείτε τον Θεό. 


Ι


δον παῖδες Χαλδαίων, ἐν χερσὶ τῆς Παρθένου, τὸν πλάσαντα χειρὶ τοὺς ἀνθρώπους· καὶ Δεσπότην νοοῦντες αὐτόν, εἰ καὶ δούλου ἔλαβε μορφήν, ἔσπευσαν τοῖς δώροις θεραπεῦσαι, καὶ βοῆσαι τῇ Εὐλογημένῃ·
Χαῖρε, ἀστέρος ἀδύτου Μήτηρ· χαῖρε, αὐγὴ μυστικῆς ἡμέρας.
Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν κάμινον σβέσασα· χαῖρε, τῆς Τριάδος τοὺς μύστας φωτίζουσα.
Χαῖρε, τύραννον ἀπάνθρωπον ἐκβαλοῦσα τῆς ἀρχῆς· χαῖρε, Κύριον φιλάνθρωπον ἐπιδείξασα Χριστόν.
Χαῖρε, ἡ τῆς βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας· χαῖρε, ἡ τοῦ βορβόρου ῥυομένη τῶν ἔργων.
Χαῖρε, πυρὸς προσκύνησιν παύσασα· χαῖρε, φλογὸς παθῶν ἀπαλλάττουσα.
Χαῖρε, πιστῶν ὁδηγὲ σωφροσύνης· χαῖρε, πασῶν γενεῶν εὐφροσύνη.

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.
Είδαν (λοιπόν) οι μάγοι, οι απόγονοι των Χαλδαίων,στα χέρια της Παρθένου Εκείνον, που έπλασε με τας χείρας Του τους ανθρώπους. Και, αισθανόμενοι ότι το βρέφος αυτό ήταν ο Κύριος, έστω και αν είχε λάβει μορφήν δούλου (ανθρώπου δηλαδή), έσπευσαν να εκδηλώσουν την προς Αυτόν λατρεία τους με την προσφορά δώρων και να πουν εις την ευλογημένη Μητέρα Του:

Χαίρε, συ, που είσαι η Μήτηρ του αστέρος ο οποίος ουδέποτε δύει  χαίρε, συ, που είσαι η αυγή της μυστικής ημέρας (δηλαδή της αιωνίου Βασιλείας του Θεού).

Χαίρε, συ, που έσβησες την κάμινο της (ειδωλολατρικής) πλάνης χαίρε, συ, που φωτίζεις τους οπαδούς της Τριαδικής Θεότητας.

Χαίρε, συ, που εξεθρόνισες τον απάνθρωπο τύραννο (τον διάβολο) από την εξουσία του χαίρε, συ, που παρουσίασες (εις τον κόσμον) του Χριστόν ως φιλάνθρωπο Κύριον.

Χαίρε, σύ, που μας απαλλάσσεις από την βάρβαρο θρησκεία (της πολυθεΐας) χαίρε, Εσύ, που μας ελευθερώνεις από τον βόρβορο των (αισχρών) έργων.

Χαίρε, σύ, που έπαυσες την λατρεία του πυρός ( το οποίον πίστευαν ως θεό) χαίρε, Εσύ, που μας σώζεις από τις φλόγες των (αμαρτωλών) παθών.

Χαίρε, Εσύ, που είσαι οδηγός σωφροσύνης διά τους πιστούς χαίρε, Εσύ, που είσαι χαρά και ευφροσύνη όλων των γενεών.

                    Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.


Κ
Κήρυκες θεοφόροι, γεγονότες οἱ Μάγοι, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Βαβυλῶνα· ἐκτελέσαντές σου τὸν χρησμόν, καὶ κηρύξαντές σε τὸν Χριστὸν ἅπασιν, ἀφέντες τὸν Ἡρώδην ὡς ληρώδη, μὴ εἰδότα ψάλλειν· 
                                    Ἀλληλούϊα.
                                       
Οι μάγοι, αφού (μετά τα όσα είδαν εις την Βηθλεέμ) κατέστησαν κήρυκες του Θεού, επέστρεψαν (από άλλο δρόμο, όπως τους είπε ο Θεός,) εις την (πατρίδα των) Βαβυλώνα και αφού (με την προσφορά των δώρων των) εκπλήρωσαν τον χρησμό Σου, Σε κήρυξαν εις όλους ως τον από Θεό κεχρισμένο Μεσσία, άφησαν δε τον Ηρώδη, ο οποίος, ως μωρολόγος και ανόητος που ήταν, δεν γνώριζε να ψάλλει:

Αινείτε τον Θεό.


Λ

Λάμψας ἐν τῇ Αἰγύπτῳ, φωτισμὸν ἀληθείας, ἐδίωξας τοῦ ψεύδους τὸ σκότος· τὰ γὰρ εἴδωλα ταύτης Σωτήρ, μὴ ἐνέγκαντά σου τὴν ἰσχύν, πέπτωκεν· οἱ τούτων δὲ ῥυσθέντες, ἐβόων πρὸς τὴν Θεοτόκον·
Χαῖρε, ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων· χαῖρε, κατάπτωσις τῶν δαιμόνων.
Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τὴν πλάνην πατήσασα· χαῖρε, τῶν εἰδώλων τὸν δόλον ἐλέγξασα.
Χαῖρε, θάλασσα ποντίσασα Φαραὼ τὸν νοητόν· χαῖρε, πέτρα ἡ ποτίσασα τοὺς διψῶντας τὴν ζωήν.
Χαῖρε, πύρινε στῦλε, ὁδηγῶν τοὺς ἐν σκότει· χαῖρε, σκέπη τοῦ κόσμου, πλατυτέρα νεφέλης.
Χαῖρε, τροφὴ τοῦ μάννα διάδοχε· χαῖρε, τρυφῆς ἁγίας διάκονε.
Χαῖρε, ἡ γῆ τῆς ἐπαγγελίας· χαῖρε, ἐξ ἧς ῥέει μέλι καὶ γάλα.

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

                                     
Αφού  έλαμψες και εις την Αίγυπτο (όπου διέφυγες δια να σωθείς  από την μανία του Ηρώδη ,) το φως της αληθινής θεογνωσίας, εξαφάνισες το σκότος της ψευδούς (ειδωλολατρικής) αρεσκείας. Διότι τα είδωλα της Αιγύπτου, Σωτήρ, κατέπεσαν , επειδή δεν υπέφεραν την ισχύ της παρουσίας Σου. Εκείνοι δε που απηλλάγησαν από την απαισία υποδούλωση εις την λατρεία των ειδώλων, κραύγαζαν προς την Θεοτόκο:

Χαίρε, Εσύ, που είσαι η ανόρθωσις των ανθρώπων χαίρε, Εσύ, που είσαι η κατάπτωσις των Δαιμόνων.

Χαίρε, Εσύ, που καταπάτησες (και εξαφάνισες) την πλάνην της απάτης (του Διαβόλου) χαίρε, Εσύ, που φανέρωσες τον δόλο (του σατανά) που υποκρυπτόταν εις τα είδωλα.

Χαίρε, θάλασσα, που βύθισες τον νοητό Φαραώ (τον διάβολον) χαίρε, βράχε, που (ανέβλυσες ύδωρ και ) πότισες  όσους διψούσαν την ζωή.Χαίρε, πύρινε στύλε, που φωτίζεις και (με ασφάλειαν) οδηγείς όσους πορεύονται εις το σκότος χαίρε, σκέπη του κόσμου, που είσαι πλατυτέρα της (παλαιάς εκείνης) νεφέλης .

Χαίρε, Εσύ, που είσαι η τροφή μας, η οποία διαδέχθηκε το μάννα χαίρε, Εσύ, που είσαι η διάκονος αγίας (πνευματικής) απολαύσεως.

Χαίρε, Εσύ, πού είσαι η Γη  της Επαγγελίας (εκείνη δηλαδή που είχε υποσχεθεί  ο Θεός) χαίρε, Εσύ, εκ της οποίας ρέει (πνευματικόν) μέλι και γάλα.

Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.Μ
Μέλλοντος Συμεῶνος, τοῦ παρόντος αἰῶνος, μεθίστασθαι τοῦ ἀπατεῶνος, ἐπεδόθης ὡς βρέφος αὐτῷ, ἀλλ᾿ ἐγνώσθης τούτῳ καὶ Θεὸς τέλειος· διό περ ἐξεπλάγη, σοῦ τὴν ἄῤῥητον σοφίαν, κράζων·
                                      Ἀλληλούϊα.

                              
Όταν ο (πρεσβύτης) Συμεών έμελλε να φύγει από την παρούσα ζωήν, την μάταιη  και απατηλή, δόθηκες στα χέρια του ως βρέφος (κατά την ημέραν του «Σαραντισμού»), αλλά τον έκαμες να εννοήσει ότι είσαι (όχι μόνον τέλειος άνθρωπος, αλλά) και τέλειος Θεός. Δια τούτο στάθηκε  με έκπληξη και θαυμασμό εμπρός εις την απερίγραπτο σοφία Σου και αναφώνησε :

                               Αινείτε τον Θεό


Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

ΔΩΡΕΑΝ ΒΙΒΛΑΡΙΔΙΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΛΕΣ ΚΙ ΟΛΟΙ ..... ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ Υ Π Ο Μ Ο Ν Η !!!!

Είχαμε καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να καλύψουμε όλες τις βαστάζες κι όλους τους βαστάζους μας μέχρι και την Κυριακή της Τυρινής !! Φευ !! Αποτύχαμε !!

Είχαμε καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προβλέψουμε το πιο ακραίο σενάριο ζήτησης των ΔΩΡΕΑΝ βιβλαριδίων Χαιρετισμών !! Φευ !! Αποτύχαμε ... ξανά !!

Η πραγματικότητα μας ξεπέρασε !

Καθώς ξεπέρασε και τις δυνάμεις και δυνατότητες μας !!

Προσπαθούμε να απαντήσουμε έστω με δύο λέξεις στις ΔΕΚΑΔΕΣ των email και μηνυμάτων που λαμβάνουμε καθημερινά !!

Προσπαθούμε να απαντάμε έστω με δύο κουβέντες σε όλες τις ΔΕΚΑΔΕΣ τηλεφωνικές κλήσεις που δεχόμαστε !!

Όλο αυτό προφανώς και δεν μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε ΚΑΙ στο να συσκευάζουμε δέματα ΚΑΙ στο να αποδελτιώνουμε και να καταγράφουμε τα ΘΑΥΜΑΤΑ που μας εμπιστεύεστε ΚΑΙ στο να κάνουμε αναρτήσεις !!

Επομένως για να μπορέσουμε ΚΑΙ το διακόνημα μας να συνεχίσουμε ΚΑΙ την ψυχή μας να μην χάσουμε, μιας και είναι πλέον καταφανές ότι πέρα από τα "αριστερά" ο έχθιστος μισόκαλλος μας "κλέβει " καταφανέστατα ΚΑΙ από τα "δεξιά" κατά την ρήση του Πνευματικού μας , μετά απο ΠΡΟΤΡΟΠΗ του και ΥΠΑΚΟΗ σ' αυτόν φέρουμε εις γνώση των ευσεβών μας αναγνωστών 

1. Αδιάκοπα θα συνεχίζεται η αποστολή των ΔΩΡΕΑΝ βιβλαριδίων των Χαιρετισμών με πολύ πιο ΑΡΓΟΥΣ ρυθμούς. Μέχρι τέλος αυτής της εβδομάδος θα έχουμε ολοκληρώσει ΜΕΡΟΣ των αποστολών των δεμάτων που μας ζητήσατε με email σας μέχρι και την Τετάρτη της Πρώτης Εβδομάδας των Νηστειών !

Συν Θεώ μέχρι την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως θα έχουμε ολοκληρώσει τις αποστολές των δεμάτων του πρώτου τριημέρου της Πρώτης Εβδομάδων της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής !

Συνεπώς τα δέματα που ζητήσατε μέχρι και την περασμένη Τετάρτη θα θα φύγουν από εμάς στην ΚΑΛΥΤΕΡΗ των περιπτώσεων μέχρι και με 17 ημέρες ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ.

Όπως είπαμε η μετάδοση της εκπομπής του κου Νώντα Σκοπετέα από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ την περασμένη Πέμπτη 14 Μαρτίου 2018 πολλαπλασίασε με ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ τα email , μηνύματα και τηλεφωνήματα με αποτέλεσμα να ΜΗΝ μπορούμε να προσδιορίσουμε ΠΟΤΕ θα μπορέσουμε να στείλουμε τα δέματα με τις ΠΟΛΛΕΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΩΡΕΑΝ βιβλαρίδια Χαιρετισμών που ζητήσατε !

Επομένως ΤΑΠΕΙΝΑ σας ΘΕΡΜΟΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ για ΥΠΟΜΟΝΗ , ΥΠΟΜΟΝΗ και ΥΠΟΜΟΝΗ !!!

ΟΛΑ μα ΟΛΑ τα αιτήματα σας θα ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ μέχρι κεραίας !

Απλά με χρονική καθυστέρηση ΠΟΛΛΩΝ εβδομάδων !!

Το κατανοούμε ότι αυτές τις εβδομάδες των Χαιρετισμών θα επιθυμούσατε να λάβετε και να μοιράσετε τα ΔΩΡΕΑΝ μας βιβλαρίδια ΑΛΛΑ όπως ΣΥΝΕΧΩΣ τονίζουμε ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ, ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ΚΑΘΕ ΜΗΝΑΣ είναι η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ και ΕΥΘΕΤΗ περίοδος για Χαιρετισμούς κι όχι μόνο οι πέντε εβδομάδες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής !

Ταπεινά παρακαλούμε αν δείτε ότι σε διάστημα ΔΥΟ με ΤΡΙΩΝ μηνών ΔΕΝ έχετε λάβει το δέμα σας , ας μας ξαναγράψετε !!

Άνθρωποι είμαστε και ενδεχομένως ΑΘΕΛΑ μας κάποιον να ξεχάσουμε !

ΕΠΟΜΕΝΩΣ να επαναλάβουμε ότι ΟΛΑ μα ΟΛΑ τα email, τα μηνύματα και τα τηλέφωνα θα απαντώνται με πιο ΗΠΙΟΥΣ ρυθμούς κι ΟΧΙ άμεσα , καθώς και ότι ΟΛΑ μα ΟΛΑ σας τα αιτήματα για αποστολή των ΔΩΡΕΑΝ βιβλαριδίων θα ικανοποιηθούν εν ευθέτω χρόνω , αλλά με ΜΕΓΑΛΗ καθυστέρηση !

Τέλος να επαναλάβουμε ότι από τα μέσα Φεβρουαρίου 2019 όποιοι αδελφοί μας επιθυμούν να λαμβάνουν τα δέματα μας με τα ΔΩΡΕΑΝ βιβλαρίδια  θα αναλαμβάνουν τα ταχυδρομικά τέλη για την αποστολή των δεμάτων με τα ΕΛΤΑ κούριερ.


Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019

ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΦΕΡΑΝ ΠΙΣΩ ΣΩΑ, ΑΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΥΓΙΗ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΗ ΜΑΣ !!! ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ !!

Μετά την τιμή που μας έκανε ο κος Λυκούργος Μαρκούδης να αφιερώσει ΟΛΟΚΛΗΡΗ την πρωινή ραδιοφωνική του εκπομπή στην ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, την περασμένη Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 στο βιβλίο "Τα Θαύματα των Χαιρετισμών ....σήμερα" αναμεταδίδοντας την ραδιοφωνική εκπομπή του κου Νώντας Σκοπετέα "24 τα γράμματα, αμέτρητα τα θαύματα", στην οποία ο γνωστός συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός αναφερόταν την Τεσσαρακοστή του 2018  σε θαύματα μέσα από το βιβλίο των Θαυμάτων, έχουμε ΚΑΤΑΚΛΥΣΤΕΙ από email και μηνύματα στο Facebook στην Σελίδα μας ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ !

Στην συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν πολλές δεκάδες αιτημάτων για την αποστολή των ΔΩΡΕΑΝ βιβλαριδίων μας που με την Χάρη του Θεού φτάνουν τις 460.000 , κρατώντας ζωντανό το όνειρο μας  - αν κι εφόσον συγκαταβεί η Δέσποινα μας και οικονομήσει τα της αποθήκης των βαστάζων Της - μέσα στον επόμενο μήνα και μέχρι το Σάββατο του Ακαθίστου να φτάσουμε τις 500.000 ΔΩΡΕΑΝ διανεμηθέντα βιβλαρίδια !!!

Κάποια όμως από τα email αφορούν και Θαύματα των Χαιρετισμών , σύγχρονα Θαύματα που ο Κύριος μας και Θεός μας , πρεσβείαις της Παναχράντου Του Μητρός καί χάριτι των Χαιρετισμών Της, αδιάκοπα επιτελεί !!

Και ας μας επιτρέψετε - όσο και να γινόμαστε κουραστικοί - να επαναλάβουμε - όσο και αν "σοκάρουμε" κάποιους αδελφούς μας - ότι οι Χαιρετισμοί ΔΕΝ επιτελούν Θαύματα !!

Ο Ένας εν Τριάδι Θεός μας πάντοτε ΔΙΑ των πρεσβειών της Παντάνασσας Δέσποινας μας, η Οποία πιστή στην υπόσχεση Της ότι θα προφυλάσσει ΚΑΙ στην ζωή αυτή, και θα υπερασπιστεί και στο Φρικτό Κριτήριο , όποιον ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Την χαιρετίζει με τους 24 Οίκους των Χαιρετισμών Της, Αυτός , ο Σωτήρ των ψυχών ημών, Αυτός επιτελεί θαυμάσια, μεγάλα μόνος !!

Το τονίζουμε συνεχώς για να μην προσδώσει κάποιος εν αγνοία του "μαγικές" ιδιότητες στους Χαιρετισμούς της Παναγίας μας !!

Οι Χαιρετισμοί ΔΕΝ ενέχουν την παραμικρή "μαγική" ή "μυστηριακή" σημασία ! 

Η ΑΓΑΠΗ και η ΠΙΣΤΗ στο Πρόσωπο  του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού , ο Οποίος με κάθε "Αλληλούια" των ΄δώδεκα "αρτιων", "ζυγών" Οίκων των Χαιρετισμών  ΔΟΞΟΛΟΓΕΙΤΑΙ από τα παιδιά Του, η ΑΓΑΠΗ και η ΠΙΣΤΗ μας στην Παντευλόγητη Άνασσα ΠΑΝΤΩΝ των Ουρανίων Δυνάμεων και στην δική μας Δέσποινα και χάριτι Θεού Μητέρα, την Πανάχραντη Υπεραγία Θεοτόκο, την Παναγία μας, η οποία ΥΜΝΟΛΟΓΕΙΤΑΙ με κάθε "Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε" των δώδεκα "περιττών" ,"μονών" Οίκων των Χαιρετισμών, αυτή η διττή ΑΓΑΠΗ και ΠΙΣΤΗ σε δύο ΠΡΟΣΩΠΑ που αενάως ενεργούν ότι δεί για την αιώνια σωτηρία μας, είναι που "κάμπτουν" την Δικαιοσύνη του Θεού και αφήνουν να φανεί το άπειρο Έλεος Του, μέσα από τα τόσα θαυμάσια, τα τόσα Θαύματα που ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ αποδίδουμε στους Χαιρετισμούς της Παναγίας μας !!

Ένα από τα Θαύματα αυτά, τα αρκετά που έχουμε λάβει το τελευταίο τριήμερο, αποφασίσαμε να κοινολογήσουμε στην Αγάπη σας !!

Το όνομα "Ελένη" είναι ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ και δεν έχει σχέση με το πραγματικό της αφηγήτριας, η οποία και ΔΕΝ επιθυμεί να αποκαλυφθούν τα πραγματικά της στοιχεία !

Παραθέτουμε ΑΥΤΟΥΣΙΟ - μετά από δική της συναίνεση - το email που μας έστειλε προς στηριγμό των εν Χριστώ αδελφών μας !

Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση! Το όνομα μου είναι ...... , αλλά μπορείτε αν έχετε την καλοσύνη να χρησιμοποιήσετε το όνομα Ελένη προκειμένου να μην φωτογραφηθεί το περιστατικό που θα σας αναφέρω. Μπορείτε επίσης να το δημοσιεύσετε αυτούσιο όπως σας το παραθέτω παρακάτω:

Πριν από λίγο καιρό η αδερφή μου παρουσίασε ξαφνικά μια απότομη αλλαγή στη συμπεριφορά της. Είχε γίνει επιθετική με τους πάντες γύρω της, απειλούσε, βλασφημούσε, γινόταν βίαιη, συμπεριφερόταν σαν ένα αγρίμι με αποτέλεσμα να μείνει μόνη και να μην μπορεί να προκόψει σε κανέναν τομέα της ζωής της. Για αρκετό καιρό προσπαθούσαμε να αντιμετωπίσουμε τη δυσάρεστη αυτή κατάσταση η οποία ολοένα και μεγάλωνε. Αγωνιζόμασταν να την πείσουμε να επισκεφθεί κάποιον ειδικό για το καλό της αλλά δεν το δεχόταν καθώς ήταν πεπεισμένη πως δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα. Το αποκορύφωμα ήρθε όταν μια μέρα βρήκαμε ένα γράμμα στο οποίο ανέφερε ότι θα δώσει τέλος στη ζωή της ώστε να γλιτώσει μια για πάντα. Χάθηκε χωρίς να έχει πάρει μαζί της κανένα προσωπικό αντικείμενο ούτε το κινητό της. Εκείνες οι μέρες ήταν οι πιο εφιαλτικές της ζωής μας. Την αναζητούσαμε παντού, ρωτούσαμε φίλους και γνωστούς, ψάχναμε στα πάρκα, η αστυνομία χτυπούσε την πόρτα μας να μάθει αν είχαμε κάποιο σημάδι ζωής και ο χρόνος περνούσε βασανιστικά μέσα σε μια απέραντη αγωνία. Ήμουν πολύ απελπισμένη, ένιωθα ότι ο Θεός με εγκατέλειψε, δεν έτρωγα δεν μπορούσα να κοιμηθώ και να εργαστώ. Τότε λοιπόν έπιασα το βιβλίο των Χαιρετισμών και άρχισα να το διαβάζω αδιαλείπτως. Διάβαζα ακόμη και στη δουλειά κρυμμένη ώστε να μην με αντιληφθούν οι συνάδελφοι μου και με λυγμούς παρακαλούσα την Παναγία να βοηθήσει να επιστρέψει πίσω η αδερφή μου και να δοθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα που με οδηγούσε στην τρέλα. Διάβαζα κλαίγοντας γοερά και παρακαλούσα να βάλει το χέρι της, να μας σώσει από την κόλαση. Και το θαύμα έγινε! Μέσα σε μια μέρα, η αδελφή μου επέστρεψε από μόνη της στο σπίτι, υγιής και ήρεμη σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό. Σαν ένας άλλος άνθρωπος, δέχθηκε να πάει σε ειδικό και μάλιστα ξεκίνησε με ενθουσιασμό την θεραπεία της. Μέσα σε λίγες μέρες βρήκε μια πολύ καλή δουλειά, έσμιξε ξανά με τους φίλους της και άρχισε επιτέλους να ζει μια φυσιολογική ζωή έως και σήμερα. Χάρη στην Παναγία την μητέρα όλων μας!! Την οποία θα δοξάζω αιώνια για το καλό που έκανε σε εμένα και την οικογένειά μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ!! 

ΥΓ: Να θυμόμαστε πάντοτε όλοι οι πιστοί, πως όταν έχουμε ένα πρόβλημα και διαβάζουμε τους Χαιρετισμούς, η Παναγία μας είναι εκεί για να μας σκεπάσει και δεν μας εγκαταλείπει. Και αν το κάνουμε με την ψυχή μας τότε θα δούμε το θαύμα να γίνεται!

Με εκτίμηση 
Ελένη 
Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

ΠΡΩΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ! ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥΣ !

Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 ! Εξήμισι σχεδόν χρόνια - από τον Οκτώβριο του 2013 - το Ιστολόγιο των Χαιρετισμών δίνει την μαρτυρία του για την προσευχητική αξία των Χαιρετισμών της Παναγίας μας ! 
Έξι Παρασκευές της Πρώτης Στάσης των Χαιρετισμών, από το 2014 κι εντεύθεν, πάντα συνηθίζουμε να γράφουμε δύο λέξεις για την ημέρα !
Την απόδοση στα Νέα Ελληνικά και την ερμηνεία της Πρώτης Στάσης μπορείτε να την βρείτε σε προηγούμενες αναρτήσεις μας καθώς και απάντηση σε πολλά άλλα ερωτήματα σας σχετικά με τους Χαιρετισμούς !
Όπως για παράδειγμα "Ποιος είναι ο ποιητής των Χαιρετισμών;" τι σημαίνει Στάση, Κοντάκιο, Οίκος, Ακροστιχίδα και όλα τα σχετικά με την δομή των Χαιρετισμών !
"Φυλλομετρώντας" τις αναρτήσεις μας μπορείτε να διαβάσετε θαύματα πολλά και κυρίως σύγχρονα που έχουν βιώσει εν Χριστώ αδελφοί μας !
Αυτό που επιθυμούμε ως συντάκτες αυτών των αναρτήσεων να επισημάνουμε - για πολλοστή φορά και με τον κίνδυνο να γίνουμε κουραστικοί - είναι ότι ΔΕΝ πρέπει να προσεγγίζουμε τους Χαιρετισμούς χρησιμοθηρικά, καιροσκοπικά, ανταλλακτικά !
Δεν πρέπει να προσεγγίζουμε τους Χαιρετισμούς επιδιώκοντας το θέλημα μας, όσο ένθεο κι αν φαίνεται αυτό !
Δεν πρέπει να φενακίζουμε εαυτούς πιστεύοντας ότι η εμμονική μας επανάληψη των Χαιρετισμών θα πειθαναγκάσει τον Κύριο ή την Παναγία μας να εκπληρώσουν το θέλημα μας !
Και σας παρακαλώ ΜΗΝ εκλάβετε αυτά που γράφουμε ως νουθεσία ή διδασκαλία κάποιας αυθεντίας.
ΑΡΧΑΡΙΟΙ είμαστε στο έργο των Χαιρετισμών και μετά από 35 χρόνια αισθανόμαστε ότι ολοένα και λιγότερα γνωρίζουμε για το άρρητο μυστήριο και την Χάρη τους !
Απλά βιώματα καταθέτουμε, σκέψεις σκόρπιες από την αναστροφή μας με το έργο της απαγγελίας των Χαιρετισμών !
Και εμείς υποπέσαμε πολλάκις στο ατόπημα να "χρησιμοποιήσουμε" τους Χαιρετισμούς για την εκπλήρωση "ιδιοτελών" σκοπών ! 
Δόξα τω Θεώ η καλή μας Παναγία ευδόκησε να μας ταπεινώσει, πεισματικά αρνούμενη να μας τους πραγματοποιήσει ! 
Θαύματα πολλά ,προσωπικά και σε δικούς μας ανθρώπους , όχι ένα ή δύο αλλά πολλά , μα  πάρα πολλά βιώσαμε όταν όμως  Εκείνη το θέλησε, ΠΑΝΤΑ απροσδόκητα και ΠΟΤΕ μα ΠΟΤΕ όταν εμείς την "πιέζαμε" με την εμμονή μας !
Από τα δικά μας ατοπήματα προσπαθούμε να προφυλάξουμε όλους εσάς που ενδεχομένως για πρώτη φορά διαβάζετε για την αξία των Χαιρετισμών και τα θαύματα τους !
Αν μας ρωτήσετε πως πρέπει να προσεγγίζουμε τους Χαιρετισμούς θα απαντήσουμε , από Αγάπη και ΜΟΝΟΝ από Αγάπη για την Παναγία μας και τον Χριστό μας !
Δοξολογικά , ευχαριστηριακά , χαρμόσυνα θα πρέπει να τους απαγγέλλουμε !
Θα μας ρωτήσετε ! Μπορούμε μέσα στο καμίνι των θλίψεων μας, υπό το βάρος ασθενειών, επιφορών του πονηρού, βιοτικών και άλλων δυσεπίλυτων προβλημάτων να δοξολογούμε και να ευχαριστούμε την Παναγία μας και τον Υιό Της !
Θα σας απαντούσα - πάντα υπό το πρίσμα της μικρής μου εμπειρίας , και μόλω που πόρρω απέχω από αυτό που καλείται "πνευματικότητα" - ότι ΕΙΔΙΚΑ σε αυτές τις δύστηνες καταστάσεις που δοκιμάζουν συχνά ακόμη και την πίστη μας, ΕΙΔΙΚΑ όταν το έρεβος της απόγνωσης και της απελπισίας μας επιφέρει σκοτασμό και ταραχή , ΑΚΡΙΒΩΣ τότε να απαγγέλλουμε ΔΟΞΟΛΟΓΙΚΑ τους Χαιρετισμούς επειδή γνωρίζουμε ότι ΟΛΑ όσα επιτρέπει ο Θεός μας αποβλέπουν στην αιώνια σωτηρία μας, επειδή γνωρίζουμε ως βαπτισμένοι στο Όνομα του Υιού Της ότι η Παναγία μας ΔΕΝ θα επιτρέψει να χαθεί ΟΥΤΕ μία ψυχή που απαγγέλλει τους Χαιρετισμούς Της , επειδή όσο δεινά και να φαντάζουν τώρα τα προβλήματα, οι ασθένειες, οι ατυχίες μας θα έρθει η στιγμή που θα αντιληφθούμε πως το Πανάγιο Χέρι του Θεού κατεργαζόταν την σωτηρία μας !
Και πιστέψτε με ότι οι Χαιρετισμοί συντελούν αφάνταστα και σε αυτό !
Και αυτό φρονώ ότι είναι από την φύση του ένα ΜΕΓΑΛΟ Θαύμα που μπορούμε να βιώσουμε ΟΛΟΙ μας !
Το να στεκόμαστε δηλαδή με πνεύμα και διάθεση ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ κι ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ μπροστά στην Παναγία μας και στον Χριστό μας, απευθύνοντας στην Παντάνασσα μας το "Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε" και στον Υιό Της το "Αλληλούια", ΕΙΔΙΚΑ όταν αισθανόμαστε ότι με τον πόνο που βιώνουμε προσεγγίζουμε τον Άδη τον κατώτατο !
ΤΟΤΕ θα δούμε την Χαρά και την Χάρη των Χαιρετισμών !
ΤΟΤΕ θα βιώσουμε τα Θαύματα των Χαιρετισμών !
Τι να το κάνουμε να τους απαγγέλλουμε ΜΟΝΟ στην χαρά και στην ευημερία μας ;
Τι να το κάνουμε να τους απαγγέλλουμε προσβλέποντας στην ικανοποίηση των αιτημάτων μας, που νομίζουμε ένθεα και χρήσιμα για εμάς ;
Ασφαλώς και τότε θα ωφεληθούμε τα μάλα, αλλά ΔΕΝ θα έχουμε βιώσει αυτό που λέμε ΘΑΥΜΑ των ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ !
Αυτό λοιπόν σας προτείνει ταπεινά ο βαστάζος ο ελάχιστος σήμερα Παρασκευή 15 Μαρτίου του 2019, Παρασκευή των Πρώτων Χαιρετισμών να επιχειρήσετε !
Να χαιρετίσετε δηλαδή την Παναγία Μητέρα μας όσο καταβεβλημένοι κι αν αισθάνεστε από τα προβλήματα που σας δοκιμάζουν την πίστη και την υπομονή !
Να χαιρετίσετε την Παναγία μας ΧΩΡΙΣ να Της ζητήσετε ΟΥΤΕ με τα χείλη , ΟΥΤΕ με τον νου σας το παραμικρό !
Να Την χαιρετίσετε από ΑΓΑΠΗ και ΜΟΝΟ !
Σας βεβαιώνω ότι με το τέλος της απαγγελίας τους θα αισθανθείτε αλλοίωση πνευματική, θα βιώσετε αυτό που λέμε Θαύμα των Χαιρετισμών !
Αμήν ! Γένοιτο !

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019

ΚΑΙ ΓΙΑ ΖΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ !! ΤΟ ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΟΜΩΣ ΣΗΜΑΣΙΑ !!

Θα θυμάστε ίσως οι τακτικοί αναγνώστες του Ιστολογίου των Χαιρετισμών μία παλαιότερη ανάρτηση μας στην οποία αναφέραμε ότι η κεκοιμημένη από χρόνια πεθερά μιας πρεσβυτέρας σε ακριτικό νησί του Ανατολικού Αιγαίου, της εμφανίστηκε κατ' όναρ και της είπε "Καλά κάνεις και διαβάζεις τους Χαιρετισμούς κάθε ημέρα ! Διάβασε τους όμως σε παρακαλώ ακόμη μία φορά και για μένα !!"

Κάθε προσευχή για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας είναι πολύτιμη πολλώ δε μάλλον οι Χαιρετισμοί της Παναγίας μας !!
Και είναι θεωρούμε μία "καθαρή" προσευχή, μακριά από όποιον "καιροσκοπισμό" υποκρύπτει η ανάγνωση των Χαιρετισμών για τον εαυτό μας ή τους δικούς μας ανθρώπους !

Οι περισσότεροι από εμάς απαγγέλλουμε τους Χαιρετισμούς προσβλέποντας σε ένα προσωπικό "θαύμα", ελπίζοντας στην πραγμάτωση επιδιώξεων και επιθυμιών μας ! Όσο ένθεες κι αν είναι αυτές δεν είναι απόλυτα απαλλαγμένες από μία χροιά εγωισμού !

Η προσευχή όμως για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας θεωρώ ότι είναι πιότερο "καθαρή" μιας και φεύγουμε από το αγαπημένο μας "Εγώ" και προσευχόμαστε για μία άλλη ψυχή, η οποία μόνη βοήθεια έχει την δική μας μνημόνευση !

Ασφαλώς και η προσευχή με τους Χαιρετισμούς για εμπερίστατους αδελφούς μας θεωρώ ότι είναι εξίσου περισσότερο "καθαρή" απ΄ότι η προσευχή για τον εαυτό μας !

Και οι δύο όμως παραπάνω προσευχές θεωρώ ότι είναι "ατελείς" μιας και ενυπάρχει η επιθυμία για την πραγμάτωση του ευκταίου !

"Καθαρή" είναι η απαγγελία των Χαιρετισμών ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ για την Παναγία μας, η προσευχή η απαλλαγμένη από οιαδήποτε επιδίωξη, η προσευχή από Αγάπη για την Παναγία Μάνα μας και τον Μονογενή Υιό και Θεό Της και Θεό μας !!

Κάνουμε για πολλοστή φορά αυτήν την παρατήρηση μιας και γινόμαστε αποδέκτες ερωτημάτων της μορφής " Πόσες φορές την ημέρα πρέπει να λέω τους Χαιρετισμούς για να ......" κι έπεται η αναφορά του ευκταίου που κυμαίνεται από ίαση ασθενειών μέχρι εύρεση εργασίας ή συζύγου !

Η απάντηση μας ΜΟΝΟΣΗΜΑΝΤΗ !!

ΔΕΝ υπάρχει κανόνας !! Το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν εισακουσθεί οι προσευχές αδελφών μας που νήστευσαν για μία ημέρα απαγγέλοντας 24 φορές τους Χαιρετισμούς  ΔΕΝ συνιστά θέσφατο, δεν συνιστά αξίωμα και κάτι το επιβεβλημένο !

Έχουμε δει ΤΕΡΑΣΤΙΑ θαύματα με μόνο την μερική απαγγελία των Χαιρετισμών για ΠΡΩΤΗ φορά !!

Φρονώ ότι υποβιβάζουμε την Παναγία Μητέρα μας θεωρώντας ότι ένας συγκεκριμένος αριθμός επαναλήψεων θα Την "πειθαναγκάσει" να πραγματοποιήσει το θέλημα της καρδίας μας !

Επομένως ΟΥΤΕ οι τρεις συνεχόμενες επαναλήψεις , ΟΥΤΕ οι 24 φορές σε μία ημέρα αποτελούν "εγγύηση"

Καρδία συντετριμμένη και τεταπεινωμένη θέλει να δει η Παναγία μας, καρδία που να φλέγεται από Αγάπη για την Ίδια και τον Υιό Της περιμένει από τα κατά Χάριν παιδιά Της, δηλαδή από όλους εμάς, και φυσικά αυτό που ζητούμε να ΜΗΝ αποβεί τελικά εις απώλεια της αιώνιας ψυχής μας !!

Συνεπώς με το θάρρος που μας δίνει η 35χρονη ενασχόληση μας με τους Χαιρετισμούς θα θέλαμε να καταθέσουμε την ταπεινή μας άποψη - και προς Θεού ούτε κατά διάνοια να νουθετήσουμε - ήτοι ότι σωστό είναι να απαγγέλλουμε τους Χαιρετισμούς μας "με την Χάρη Της, στην Χάρη Της για την Χάρη Της"  όπως εύστοχα μας το μετέφερε ένας αδελφός μας βαστάζος και επιμελής εργάτης των Χαιρετισμών Της !!

Δηλαδή να απαγγέλλουμε τους Χαιρετισμούς ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ από Αγάπη για την Παναγία μας και τον Χριστό μας !

ΔΕΝ πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Χαιρετισμοί της Παναγίας μας είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΤΤΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΚΗ προσευχή !!

Η Μεγάλη Δοξολογία είναι ασφαλώς δοξολογική προσευχή αναφερόμενη στην Παναγία Τριάδα , στον Ένα εν Τριάδι Θεό μας !

Οι Χαιρετισμοί είναι όμως δοξολογική προσευχή ΚΑΙ στον Χριστό μας, μιας και με κάθε Αλληλούια των "ζυγών" Οίκων αινείτε ο Χριστός μας, ΚΑΙ ασφαλώς και στην Υπεραγία Θεοτόκο, μιας και με κάθε "Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε" υμνείται η Πανάχραντη Μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού !

Αυτές τις σκέψεις θέλω να μοιραστώ μαζί σας , παραμονή των Πρώτων Χαιρετισμών του 2019, και κυρίως με τους νέους επισκέπτες του Ιστολογίου των Χαιρετισμών, που ψάχνοντας στην μηχανή αναζήτηση του Google για το λήμμα "Χαιρετισμοί" βρέθηκαν εδώ στο Ιστολόγιο των Χαιρετισμών !

Επειδή πολλοί μπορεί άθελα τους να σκανδαλιστούν διαβάζοντας για τα απειράριθμα ΣΥΓΧΡΟΝΑ Θαύματα των Χαιρετισμών θέλουμε ευθύς εξ αρχής να τονίσουμε ότι είναι ΛΑΘΟΣ ΜΕΓΑ να προσεγγίζουμε τους Χαιρετισμούς Της με την προσδοκία ενός Θαύματος !!

Τουναντίον απαγγέλοντας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ τους Χαιρετισμούς από ανιδιοτελή και μόνο ΑΓΑΠΗ όσες περισσότερες φορές Εκείνη μας το χαρίσει, ΑΥΤΗ είναι η ατραπός που θα φέρει το Θαύμα στη ζωή μας !!

Και μάλιστα τις περισσότερες φορές ΟΧΙ το Θαύμα που προσβλέπαμε αλλά ΑΥΤΟ που ο Κύριος μας ΔΙΑ της Παναγίας Μητρός Του φρονεί ότι θα μας ωφελήσει πνευματικά και θα συντελέσει στην σωτηρία της αιώνιας ψυχής μας !!

Με αυτές τις φτωχές σκέψεις θέλω να ευχηθώ σε όλες κι όλους εσάς γόνιμη και καρποφόρα Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή !

Με το καλό αύριο να βρεθούμε ΟΛΕΣ κι ΟΛΟΙ στο γιορτάσι των Χαιρετισμών της Μάνας μας και Δέσποινας μας !

Αμήν ! Γένοιτο !!

Κυριακή, 10 Μαρτίου 2019

οὐαὶ τῶν ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι᾿ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται........ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ !

Επειδή μετά την τελευταία μας ανάρτηση για τα ομολογουμένως πολυτελή μεν, προσιτά δε , πέντε βιβλαρίδια της σειράς ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ , γινόμαστε αποδέκτες email και μηνυμάτων στο Facebook , που δείχνουν ότι κάποιοι αδελφοί μας σκανδαλίστηκαν , παραβαίνουμε την αρχή μας να ΜΗΝ δημοσιεύουμε Κυριακή, αλλά μιας και επίκειται το "τριημέρι" της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής , όπου ΔΕΝ θα υπάρξει - όπως κάθε χρόνο - ουδεμία ανάρτηση πριν την Προηγιασμένη της Τετάρτης , και επειδή ο Κυριακός Λόγος περί τού ανθρώπου δι' ου το σκάνδαλον έρχεται, μας αγγίζει ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ

Όπως θα δει οποιοσδήποτε αγοράσει ένα ή και όλα από τα βιβλαρίδια αυτά, ο Εκδοτικός Οίκος που επιμελήθηκε την έκδοση τους, που την χρηματοδότησε και τα διαθέτει ΔΕΝ είναι ο ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ , αλλά οι Εκδόσεις "Γράμμα" του Εκδότη μας ΚΑΙ ενός εκ των ιδρυτικών μελών του Σωματείου μας "ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ"

Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε με κύριο αποδέκτη-αγοραστή  ΜΕΓΑΛΗ και ΓΝΩΣΤΗ Ιερά Μονή του Αγίου Όρους , στην Έκθεση της οποίας ήδη βρίσκεται.

Τα βιβλαρίδια αυτά ΔΕΝ θα τα βρείτε σε οποιοδήποτε Βιβλιοπωλείο, παρά μόνο στην Έκθεση της Ιεράς Μονής στο Άγιο Όρος ΚΑΙ εδώ στον ΠΡΟΜΑΧΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Επειδή η επιμέλεια της Έκδοσης έγινε ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ από μέλη της Συναλληλίας , έχει μπει ο ΠΡΟΜΑΧΟΣ μας στο εξώφυλλο αυτής μας της Έκδοσης !

Ο καλός μας τυπογράφος και Εκδότης ΔΙΕΘΕΣΕ ως ΔΩΡΕΑ στον ΠΡΟΜΑΧΟ μας ....και ΠΡΟΜΑΧΟ του, μιας και αποτελεί ιδρυτικό μέλος του, έναν ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ αριθμό από θήκες με τα πέντε πολυτελή αυτά βιβλαρίδια για να ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ έμμεσα τις Ιεραποστολικές μας Δράσεις, μιας και ΟΠΟΙΑ ΕΣΟΔΑ προκύψουν από την διάθεση αυτών των θηκών θα διατεθούν - όπως εξάλλου και τα έσοδα από την πώληση των βιβλίων μας "Δάκρυ στο Εγώ" , "Λογοτεχνικές Διαδρομές στην Αγία Γη" και "Τα Θαύματα των Χαιρετισμών....σήμερα" - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ στις Ιεραποστολικές μας Δράσεις !

Φυσικά και ΔΕΝ ήθελε ο καλός μας Εκδότης να το κοινολογήσουμε ! 

Όταν όμως διαβάζουμε σχόλια της μορφής " εδώ ζητάτε βοήθεια για να τυπώσετε Χαιρετισμούς και βγάζετε πολυτελή τευχίδια" ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να εξηγήσουμε ότι το Σωματείο μας, η Συναλληλία μας ΔΕΝ επιβαρύνθηκε ΟΥΤΕ ένα cent και ότι ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ αριθμός των θηκών που μας δόθηκε αποτελεί ΔΩΡΕΑ προς ενίσχυση του πολυσχιδούς Ιεραποστολικού μας έργου.

Μετά την χρήσιμη αυτή διευκρίνιση να σας ενημερώσουμε ότι καθ' όλη την διάρκεια της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και προκειμένου να μην αποτελέσει η διακονία μας πρόσκομμα στα πνευματικά μας, ο χρόνος που θα αφιερώνουμε στο διακόνημα μας αυτό δηλαδή στην συσκευασία και αποστολή δεμάτων ΔΕΝ θα υπερβαίνει το τετράωρο από Δευτέρα έως και Παρασκευή !

Αυτό σημαίνει ότι θα προκύψει ΣΙΓΟΥΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ στην αποστολή δεμάτων Χαιρετισμών σε όσους θυμηθούν... τελευταία στιγμή , μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή να μας ζητήσουν !

Από τις αρχές του χρόνου διαθέταμε έως και δώδεκα ώρες ΚΑΘΕ ημέρα και μέχρι και προχθές Παρασκευή έφευγαν από τα Γραφεία μας ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ δεκαπέντε δέματα ΚΑΘΕ ημέρα με τα ΕΛΤΑ κούριερ, χώρια από όσους έρχονταν και τα παρελάμβαναν από εμάς. Επομένως φροντίσαμε ΕΓΚΑΙΡΑ και "εφοδιάσαμε" παλαιούς και νέους βαστάζους με "πολεμοφόδια" του πνευματικού αγώνα !

Μέσα στην επόμενη Πρώτη Εβδομάδα των Νηστειών και μετά το τριημέρι θα ολοκληρώσουμε ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ και ΣΤΑΔΙΑΚΑ την αποστολή όσων μας ζήτησαν δέματα μέχρι και την Παρασκευή της Τυρινής, και δεν μπορέσαμε να εξυπηρετήσουμε !

ΟΛΕΣ κι ΟΛΟΙ όσοι θα στέλνουν email στο Ιστολόγιο των Χαιρετισμών ή στον ΠΡΟΜΑΧΟ ή στο Facebook θα εξυπηρετούνται με ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ με τους ΑΡΓΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ που σας διευκρινίσαμε μέχρι και το Σάββατο του Λαζάρου.

Μεγάλη Εβδομάδα και Διακινήσιμη ΔΕΝ θα γίνει αποστολή δεμάτων !  

Μετά την Κυριακή του Θωμά θα επανέλθουμε ΣΤΑΔΙΑΚΑ στους γνωστούς μας ρυθμούς και σταδιακά θα στέλνουμε τα δέματα με τα ΔΩΡΕΑΝ βιβλαρίδια Χαιρετισμών σε όσους μας στείλουν email μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και μέχρι του Θωμά !

Ζητώντας ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ από όλες κι όλους εσάς για ΟΛΑ όσα σας θλίψαμε, σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΑΓΙΑ και ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ! ΚΑΛΟ ΣΤΑΔΙΟ !

Χριστός Ανέστη ! Αληθώς Ανέστη !

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε ! Αλληλούια !

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ !!! ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΜΑΣ !!!


Ταυτισμένος ο ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ με ποιοτικές εκδόσεις παρουσιάζει με υπερηφάνεια το ΝΕΟ του έργο , την ΠΟΛΥΤΕΛΗ θήκη ΠΕΝΤΕ βιβλαριδίων με το όνομα "ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ" 

Τα πέντε αυτά με διαστάσεις 10 επί 16 εκ. , 32 σελίδων τα τρία από αυτά και 48 σελίδων τα επόμενα δύο, είναι ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΑ με ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ βυζαντινές μικρογραφίες , με ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ αρχιγράμματα και με το ΜΟΝΑΔΙΚΟ "ΨΗΦΙΔΩΤΟ" εξώφυλλο με ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑ 
Συγκεκριμένα τα πέντε αυτά βιβλαρίδια είναι τα εξής

1. ΕΩΘΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ - ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ
2. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ
3. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
4. ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ( ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ)
5. ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ
    ΘΕΟΤΟΚΟΝ
Τα βιβλαρίδια αυτά διατίθενται ΚΑΙ μεμονωμένα και τιμώνται
3 ευρώ ΕΚΑΣΤΟ το 1 , 3 και 5 ( 32 σελίδων έκαστο ) και
4.5 ευρώ ΕΚΑΣΤΟ το 2 και 4 ( 48 σελίδων έκαστο )

Επομένως ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ κοστίζουν συνολικά 17 ευρώ 

Αν όμως τα παραγγείλετε ΟΛΑ ΜΑΖΙ τότε η τιμή τους είναι ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και με δώρο την ΠΟΛΥΤΕΛΗ χρυσότυπη "ψηφιδωτή θήκη" τους ( συν τα ταχυδρομικά τέλη για αποστολή - αντικαταβολή  με τα ΕΛΤΑ κουριερ που ανέρχονται σε 5 ευρώ )
Για όσους παραγγείλουν ΤΡΕΙΣ θήκες με τα ΠΕΝΤΕ βιβλαρίδια η κάθεμία στην ΣΥΝΟΛΙΚΗ τιμή των 45 ευρώ και οι τρεις ( 15 συνολικά βιβλαρίδια ) ΔΕΝ θα πληρώσουν ταχυδρομικά τέλη και θα λάβουν ως δώρο ΚΑΙ δύο βιβλία των Εκδόσεων μας, ένα ΥΠΕΡΟΧΟ τετράχρωμο βιβλίο με τους 24 Οίκους των Χαιρετισμών αξίας 4 ευρώ ΚΑΙ ένα ακόμη με τον Μικρό Παρακλητικό του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού αξίας 3 ευρώ !

Αν κανείς σκεφτεί ότι παρόμοια ΔΙΧΡΩΜΑ βιβλάρίδια ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ τιμώνται ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ευρώ ( των 32 σελίδων ) και 3 ευρώ ( των 48 σελίδων ) θεωρούμε ότι πρόκειται για μία ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ευκαιρία για ΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ δώρο, ΑΛΛΑ πρωτίστως για ΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ με τις πιο σημαντικές από τις ΕΝΔΙΑΤΑΚΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ 

Σημειωτέον ότι τα βιβλαρίδια αυτά ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τον ΠΡΟΜΑΧΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ και ΟΛΑ τα έσοδα διατίθενται για τις Ιεραποστολικές και Φιλανθρωπικές Δράσεις του Σωματείου μας 

Για παραγγελίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@promachos.gr , στο xairetismoitheotokou@gmail.com και στο diathesik@gmail.com

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

ΤΟ ΠΟΔΙ ΤΗΣ ΜΟΥΔΙΑΣΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΣΕ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ! ΚΙ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΕΣΩΣΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ! ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ !

Τρίτο στη σειρά από τα τέσσερα θαύματα των Χαιρετισμών που μας κοινολογήθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο !

ΌΛΑ τα θαύματα της Κυράς των Χαιρετισμών ΜΕΓΑΛΑ !

Έτσι και αυτό που μας είπε η αγαπητή μας κυρία Ελένη ( πραγματικό όνομα βαστάζας ) για την Γεωργία ( φανταστικό όνομα, όπως και το επάγγελμα και ο χώρος ... είπαμε ΟΛΟΙ ζητούν ανωνυμία , το σεβόμαστε )

Από την κυρία Ελένη είχε πάρει η Γεωργία το βιβλιαράκι με τους Χαιρετισμούς της Δέσποινας μας ! Με το είπε τους Χαιρετισμούς για πρώτη φορά - μιας και κανένας δεν της είχε πει ποτέ ότι οι Χαιρετισμοί ΔΕΝ είναι ΜΟΝΟ για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή , αλλά για ΚΑΘΕ ημέρα - αισθάνθηκε να γλυκαίνεται η καρδιά της !

Διάβασε και τα θαύματα στο Ιστολόγιο των Χαιρετισμών xairetismoi.blogspot.gr  ( αναγκαζόμαστε και το γράφουμε μιας και οι καλοί διαχειριστές των καλών sites που αντιγράφουν ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ τα θαύματα μας , όμως τυχαίως ξεχνούν να αναφέρουν την πηγή ) και άναψε μέσα της ο ζήλος για τους Χαιρετισμούς !

Επικοινωνούσε συχνά με την κα Ελένη μας και κάποιες φορές της εξέφρασε το παράπονο ότι παρότι προσπαθεί να τους μάθει απ΄έξω ΔΕΝ μπορούσε να; τα καταφέρει !

Έμπειρη η κυρία Ελένη της εξήγησε ότι οι Χαιρετισμοί ΔΕΝ μαθαίνονται, ΔΕΝ "παπαγαλίζονται" ΑΛΛΑ ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ( όπως το λένε και οι Αγιορείτες ) από την Παναγία μας ΟΠΟΤΑΝ Αυτή ευδοκεί ! Της είπε να μην την στεναχωρεί αυτό, αλλά να συνεχίσει ΧΩΡΙΣ άγχος να τους λέει και η Παναγιά μας εκεί που δεν το περιμένει θα τους της χαρίσει !!

Η Γεωργία μας ωστόσο δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια της "απομνημόνευσης" επιστρατεύοντας τις νέες τεχνολογίες !

Βρήκε στο YouTube ένα βίντεο όπου καθαρά απαγγέλονται οι 24 Οίκοι , το έγραψε ως αρχείο ήχου, το έσωσε στο φλασάκι της και ΚΑΘΕ φορά που οδηγούσε έβαζε το συγκεκριμένο αρχείο να παίζει και επαναλάμβανε μαζί με τον εκφωνητή τους Χαιρετισμούς, προσπαθώντας να πει πρώτη τον επόμενο στίχο !

Η τεχνική εταιρεία στην οποία εργάζεται της ανέθεσε να επισκεφτεί το υποκατάστημα της Πάτρας !

Έτσι πήρε το αμάξι της, έβαλε το φλασάκι με τους Χαιρετισμούς να παίζει και ξεκίνησε από την Αθήνα για Πάτρα !

Στο 55ο χιλιόμετρο , κοντά στην Κινέττα και ενώ οδηγούσε με πάνω από 80 χιλιόμετρα αισθάνθηκε ξαφνικά το δεξί της πόδι να μουδιάζει ! Εντελώς ασυναίσθητα σήκωσε το πόδι της ελαφριά από το γκάζι και το αμάξι σταδιακά μείωσε την ταχύτητα του ! Προσπάθησε να πατήσει απαλά το γκάζι μιας και βρισκόταν σε κίνηση στην Εθνική Οδό αλλά το πόδι ΔΕΝ ανταποκρινόταν !

Δεν σταμάτησε να επαναλαμβάνει τους Χαιρετισμούς, ενώ προσπαθούσε να πατήσει το γκάζι ! Αλλά μάταια ! Το πόδι ΔΕΝ κατέβαινε ! Και η ταχύτητα του αυτοκινήτου είχε μειωθεί τόσο πολύ ώστε να αποτελεί πρόβλημα στους άλλους οδηγούς !

Βγάζοντας φλας να πιάσει την δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας βλέπει αρκετά μέτρα μπροστά της ένα αυτοκίνητο που έτρεχε στην αριστερή λωρίδα να παρεκκλίνει της πορείας του, να μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα στην μεσαία λωρίδα !

Η σύγκρουση που ακολούθησε με το αμάξι που την είχε πριν λίγο προσπεράσει στην μεσαία λωρίδα ήταν σφοδρότατη !

Αν δεν της είχε μουδιάσει το πόδι με αποτέλεσμα να μειωθεί η ταχύτητα του αυτοκινήτου της θα ήταν ΑΥΤΗ που θα είχε συγκρουστεί !

Η ίδια μιλώντας με την κα Ελένη μας απέδωσε στους Χαιρετισμούς το ότι γλύτωσε , η ίδια και το αμάξι της !

ΑΣΦΑΛΩΣ και θα υποστηρίξουν πολλοί, ότι ήταν ενα έντελώς "τυχαίο" γεγονός !!

Ειπαμε !! Κάθε άποψη σεβαστή ! 

Ας μας επιτρέψουν ωστόσο να έχουμε και εμείς την άποψη μας !

Και να αποδώσουμε την σωτηρία της Γεωργίας στην ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ παρέμβαση της Παναγίας μας, την ώρα που το παιδί Της η Γεωργία απήγγειλε τους Χαιρετισμούς Της !!

Αδελφοί μου ΔΕΝ σταματούν οι αναγνώστες μας να μας στέλνουν τις ΔΙΚΕΣ τους εμπειρίες από την ανάγνωση των Χαιρετισμών, τα δικά τους "μικρά" ή "μεγάλα" θαύματα !

Βέβαια για εμάς ΔΕΝ υπάρχει διαχωρισμός μικρού και μεγάλου Θαύματος ! Όπως και ΔΕΝ υπάρχει ΤΥΧΑΙΟ γεγονός !

Όλα εντάσσονται στο δημιουργικό σχέδιο του Θεού για την σωτηρία μας ! 

Πάντως στη Γεωργία μας "χαρίστηκαν" εκεί που δεν το περίμενε οι Χαιρετισμοί ! Και δεν χρειάζεται να ακούει πλέον το αρχείο ήχου από το φλασάκι της ! 

Ευχόμαστε ταπεινά την Πρόνοια και Προστασία της Παναγίας μας που είχε η αδελφή μας να έχετε ΟΛΕΣ κι ΟΛΟΙ εσείς οι σεβαστοί αναγνώστες του Ιστολογίου των Χαιρετισμών !!

Συν Θεώ αύριο με το τέταρτο θαύμα που θα σας αναρτήσω "ξεχρεώνω" !!

Οφείλω ακόμη τα τρία παλαιότερα στον υπό κατάταξη Άγιο Γέροντα που θα τα αναρτήσουμε μετά το τριημέρι , μετά την Προηγιασμένη της Τετάρτης !

Με την Χάρη της Παναγίας μας θα έχετε διαπιστώσει ότι τηρήσαμε - και με το παραπάνω - την υπόσχεση μας για πέντε ΝΕΑ σύγχρονα θαύματα των Χαιρετισμών ΚΑΘΕ μήνα !

Στόχος μας είναι το 2019 να σας κοινολογήσουμε ΕΞΗΝΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ Θαύματα των Χαιρετισμών !

Αν σκεφτεί κανείς ότι το βιβλίο μας που κυκλοφορεί εδώ και έναν σχεδόν χρόνο περιέχει 29 Θαύματα, θα είναι σαν να έχετε μέχρι τέλος του χρόνου διαβάσει ΥΛΗ ΔΥΟ ακόμη βιβλίων !!

Φυσικά και κρατάμε και εμείς κάποια ΣΥΓΧΡΟΝΑ Θαύματα έτσι ώστε ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ τόμος με τα ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΏΝ...ΣΗΜΕΡΑ που θα κυκλοφορήσει ΟΠΟΤΑΝ η Παναγία μας ευδοκήσει και πάντως ΟΧΙ στο αμέσως επόμενο διάστημα να περιέχει ΜΟΝΟ ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΑ Θαύματα που μας άγγιξαν προσωπικά περισσότερο από τα άλλα που δημοσιεύσαμε !

ΤΕΛΟΣ να σας ενημερώσουμε ότι μόλις πριν ΛΙΓΕΣ ώρες ο καλός μας τυπογράφος μας έφερε τα πρώτα αντίτυπα από τα άρτι εκδοθέντα ΠΕΝΤΕ βιβλαρίδια της Σειράς μας ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ που περιλαμβάνουν 

   1. Τους 24 Οικους των Χαιρετισμών 
   2. ΟΛΟΚΛΗΡΟ τον Ακάθιστο Ύμνο ( μετά των Χαιρετισμών)
   3. Τον Μικρό Παρακλητικό Κανόνα
   4. Εωθινή Προσευχή και Μικρό Απόδειπνο 
   5. Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως 

Και τα πέντε με το ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ με ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑ των βιβλίων του ΠΡΟΜΑΧΟΥ μας , και τα πέντε τετράχρωμα με ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΕΣ , και τα πέντε μέσα σε μία ΠΟΛΥΤΕΛΗ χάρτινη θήκη !

Και τα ΠΕΝΤΕ με το σήμα του ΠΡΟΜΑΧΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ και με τιμή ΜΟΝΟ 3 ευρώ το καθένα , δηλαδή συνολικά 15 ευρώ ΚΑΙ τα πέντε !

Εννοείται ότι ΟΛΑ τα έσοδα από την διάθεση ΚΑΙ αυτών των ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΑΙΣΘΗΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ θα διατεθούν για τις Ιεραποστολικές και Φιλανρωπικές Δράσεις του ΠΡΟΜΑΧΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ και ΚΥΡΙΩΣ για την έκδοση ΝΕΩΝ βιβλαριδίων με τους Χαιρετισμούς που μοιράζονται ΠΑΝΤΑ και ΜΟΝΟ ΔΩΡΕΑΝ, με μόνη  σας επιβάρυνση λίγα ευρώ για τα ταχυδρομικά τέλη !!

Για παραγγελίες ΕΙΤΕ των ΔΩΡΕΑΝ βιβλαριδίων Χαιρετισμών , ΕΙΤΕ των βιβλίων της Συναλληλίας μας , ΕΙΤΕ των ΝΕΩΝ ΚΑΛΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΕΝΤΕ εντύπων μπορείτε να μας γράψετε ΕΙΤΕ στο xairetismoitheotokou@gmail.com EITE info@promachos.gr EITE diathesik@gmail.com

Χριστός Ανέστη ! Αληθώς Ανέστη !

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε ! Αλληλούια !!