ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ - ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ  - ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΣΚΡΟΛΑΡΕΙ

Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά Σοῦ. εὐλογημένη, Σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας Σου, ὅτι Σωτήρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

ΤΟ ΧΑΙΡΕ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗΦΟΡΟ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ


ΑΞΙΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ . ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ , ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


Πού σου, θάνατε, το κέντρον;
Πού σου, άδη, το νίκος;

Ανέστη Χριστός και σύ καταβέβλησαι.
Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες.
Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι.
Ανέστη Χριστός, και ζωή πολιτεύεται.
Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος.
Χριστός γάρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο.
Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.Αδελφές κι αδελφοί , Χριστός Ανέστη !!!
Την κατακλείδα του Κατηχητικού Λόγου του Ιερού Χρυσοστόμου που ακούσαμε στην Αναστάσιμη Λειτουργία θέσαμε ως πρόλογο της σημερινής μας ανάρτησης στο ιστολογιο των Χαιρετισμών της Παναγίας μας, ευχόμενοι σε όλες και όλους εσάς Καλό Πάσχα και Καλό Παράδεισο !Αφορμή για το άρθρο μας αποτέλεσε μία αποστροφή των Καταβασιών του Πάσχα και δη ο πρόλογο της ενάτης ωδής που ακούσαμε τόσο στον χθεσινοβραδινό Αναστάσιμο Όρθρο όσο και μετά τον Καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων ( στην θέση του Αξιον Εστί ) στην Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία !

Ὁ῎Αγγελος ἐβόα τῇ Κεχαριτωμένῃ· ῾Αγνή, Παρθένε χαῖρε, καί πάλιν ἐρῶ χαῖρε, ὁ σός Υἱός ἀνέστη, τριήμερος ἐκ τάφου.

συνδεοντας τον συνειρμικά με την απαρχή των Χαιρετισμών της Θεοτόκου, την απαρχή του πρώτου Οίκου

Ἄγγελος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπέμφθη εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε

Άγγελος Κυρίου, αναμφίβολα ο Αρχάγγελος Γαβριήλ την ημέρα του Ευαγγελισμού , και πιθανότατα ο ίδιος Αρχάγγελος ( κατά την άποψη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στον Λόγο του εις την Κυριακή των Μυροφόρων ) την Ζωηφόρο ημέρα της Αναστάσεως εκόμισαν ένα διαφορετικό – πάντως χαρμόσυνο - άγγελμα εις την Υπεραγία Θεοτόκο !!

Όπως γνωρίζουμε οι Άγγελοι είναι «λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελλόμενα διά τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν»; (Έβρ. Α' 14).

Και όπως στην απαρχή της πραγματοποίησης του σχεδίου σωτηρίας του Ανθρώπου από τον Τριαδικό Θεό, δηλαδή στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, Άγγελος εκόμισε το Χαίρε εις την Υπεραγία Θεοτόκο, έτσι και είς το τέλος, στην ολοκλήρωση του έργου σωτηρίας που επετέλεσθη με την τριήμερο εκ νεκρών Ανάσταση του Κυρίου μας, πάλι Άγγελος Κυρίου εκόμισε το Χαίρε εις την Παναγία μας !!

Και πως θα ήταν δυνατον να συμβεί κάτι διαφορετικό ?

Πως θα μπορούσε ο Κύριος της Δόξης που σαρκώθηκε εκ Πνεύματος Αγίου εν τη κοιλία της Υπεραγίας Θεοτόκου, να μην εμφανιστεί πρώτα σ Αυτήν την ημέρα της Αναστάσεως Του.

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στον προαναφερθέντα λόγο του αιτιολογεί αυτόν τον ισχυρισμό παραθέτοντας το 28ο Κεφάλαιο του Κατα Ματθαίον Ευαγγελίου

Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθε Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον. καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. ἦν δὲ ἡ ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών. ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγένοντο ὡσεὶ νεκροί. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπε ταῖς γυναιξί· μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς· οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε· οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπε. δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος. καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς λέγων· χαίρετε. αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. τότε λέγει αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς· μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται.

Ισχυρίζεται ο θεοφόρος Πατέρας, ότι η άλλη Μαρία, που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος είναι η Θεομήτωρ είς την οποία εμφανίστηκε εκ νέου – μετά τον Ευαγγελισμό Της - ο Αρχάγγελος Γαβριήλ για να της αναγγείλει το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου !

Και συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος λέγοντας ότι μόνο για την Υπεραγία Θεοτόκο θα κατέβαινε ο Άγγελος, και μόνο γι Αυτήν θα εγένετο σεισμός και τα πάντα θα επληρούντο θείου φωτός ! Ως τεκμήρια της Αναστάσεως του Υιού Της. Και μάλιστα μόνο στην μητέρα Του – υποστηρίζει ο Αγιος Γρηγόριος - επέτρεψε ο Κύριος να αγγίξει τούς άχραντους πόδες Του και να τον προσκυνήσει ως Υιό και Θεό Της !

Απλά δεν κατονομάζεται σαφώς από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, προκειμένου να μην τρωθεί η αξιοπιστία του αγγέλματος της Αναστάσεως από τους Ιουδαίους αναγνώστες του Ευαγγελίου, που δεν θα εμπιστευόντουσαν την μαρτυρία της Μητρός του Ιησού.

Ευχόμαστε η Χαρά της Αναστάσεως να είναι πάντοτε με όλες κι όλους εσάς κάθε ημέρα της ζωής σας !

Από αύριο κιόλας, Δευτέρα του Πάσχα, θα δημοσιεύσουμε νέες αναρτήσεις με επίκαιρα νέα και σύγχρονα θαύματα των Χαιρετισμών της Παναγίας μας !!

Χριστός Ανέστη !! Καλό Πάσχα !! Χρόνια πολλά κι ευλογημένα !!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.